Winkelwagen

  • 0 Items
  • Totaal:
    €0,00

Talen

Aarden was een geweldige boost voor mezelf en voor het herstelproces van blessures en uitputting. Ik kom sterker terug en voel me een stuk beter

- Chris Lieto

De meeste mensen willen het meeste gezondheidsvoordeel voor de minste inspanning. Dit is het! Aarden geeft je meer voordelen voor de minste inspanning. Er is geen inspanning!

- David Wolfe, M.S.

Aardingslaken

Universele aardingsmat

Aarden, de meest natuurlijke manier om je te ontladen van stress, straling, pijn, en ontsteking

- De belangrijkste ontdekking over onze gezondheid?

Feit is dat dieren die in het wild leven en altijd in contact staan met de Aarde vrijwel nooit ziek zijn!

Algemene voorwaarden

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versiePDF-versiePDF-versie

1. Claims

EarthYourBody besteedt veel zorg aan de informatie op deze site en we proberen alle de informatie die erop te vinden zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen evenwel de correctheid van deze informatie niet garanderen. De informatie op deze site is alleen bedoeld voor educatieve doelen.

De producten en informatie op deze site is niet bedoeld om een klacht of ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of te voorkomen.We raden aan dat u uw gezondheidsspecialist of uw arts raadpleegt als u een ziekte of gezondheidsklachten heeft en/of uw medicatie te stoppen of te veranderen.

of handelingen die voortkomen uit het niet opvolgen van deze raad.

EarthYourBody vertegenwoordigers hebben geen medische achtergrond en kunnen geen medische adviezen of claims geven, noch kunnen zij verantwoordelijk worden gesteld voor misinterpretaties

2: Algemene Toepasselijkheid:

Alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveringen geschieden op basis van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van EarthYourBody te Nijmegen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen c.q. zijn gekomen. Deze voorwaarden komen in de plaats van en prevaleren boven eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de koper. Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de koper of gebruiker zijn niet van toepassing, verwijzing door afnemer naar eigen algemene of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door EarthYourBody van de hand gewezen. Al onze aanbiedingen hetzij in de vorm van web sites, prijslijsten, catalogi, circulaires, drukwerken, brochures, hetzij anders daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opgave van maten, kleuren, kwaliteit, kwantiteit, gewichten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend, geringe afwijkingen zijn toelaatbaar.

3: Prijzen:

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, alle prijzen, zijn inclusief b.t.w., vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend. Stijgingen van materiaalkosten, wettelijke maatregelen (lonen, sociale lasten, belastingen e.d.) en koersfluctuaties kunnen worden doorberekend.

Opgave van informatie en afbeeldingen zijn steeds zo nauwkeurig mogelijk, wijzigingen (waaronder prijswijzigingen) en fouten (waaronder typefouten), in teksten, drukwerk, foldermateriaal en op de web sites zijn voorbehouden. Fouten in afbeeldingen en met / in fotomateriaal zijn eveneens voorbehouden.

4: Levering:

Levering geschiedt niet franco, extra kosten voor snelgoed-, expres- of rembourszendingen worden steeds in rekening gebracht. Verzending vindt steeds plaats op verzoek van en voor risico van de koper c.q. afnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5: Leveringstijden en overmacht:

De leveringstijd zal steeds zo kort mogelijk zijn, wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor late levering. Overmacht of onvoorziene bedrijfsstoornissen bij ons of onze leveranciers ontbinden en vrijwaren EarthYourBody van onze leveringsplicht en eventuele gevolgen hieruit voortvloeiende. Vertraging bij of  tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van EarthYourBody, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden hierbij uitdrukkelijk als overmacht. Afnemers worden geacht met de inhoud van deze voorwaarden bekend te zijn en daarmee in te stemmen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.                                                                                       Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon die met EarthYourBody een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

6: Reclames:

Reclames dienen binnen acht dagen en schriftelijk in ons bezit te zijn, terwijl de goederen waarop de reclame betrekking heeft, te onzer beschikking gehouden moeten worden. Uit hygiënische en veiligheidsoverwegingen kunnen wij géén geopende retourgoederen accepteren.

Retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer.  Bestellingen die gratis verzonden zijn  worden bij retourzending verminderd met de originele verzendkosten.

Een klacht of reclame schort de verplichting tot betaling niet op. Eventuele - uit een gebrek voortvloeiende - aansprakelijkheid is beperkt tot datgene wat in artikel 13 is bepaald.

7: Betalingen:

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u van EarthYourBody een faktuur, u betaalt die faktuur c.q. uw bestelling vooraf via MultiSafepay, telebankieren of via een overschrijving. U kunt het faktuurbedrag overmaken op: Triodos Bank rekening t.n.v EarthYourBody te Nijmegen. Vermeld in de omschrijving s.v.p. duidelijk uw klant- en het faktuurnummer. Zodra uw betaling is ontvangen wordt uw bestelling verstuurd. Betalingen door wederpartij aan EarthYourBody dienen steeds binnen 8 dagen na faktuurdatum te geschieden. Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal wederpartij bij overschrijding van voornoemde termijn een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

Alle kosten, zowel in als buiten rechte- de kosten van rechtsbijstand van EarthYourBody inbegrepen - die EarthYourBody moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij , zijn voor rekening van wederpartij.                     De buitengerechtelijke incassokosten van EarthYourBody worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering, een en ander met een minimum van € 100,--.

8: Eigendomsvoorbehoud en overgang:

EarthYourBody blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen, totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, inclusief kosten en rente, volledig zijn voldaan.

Afnemer is niet bevoegd de geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat afnemer aan zijn betaling- en overige verplichtingen jegens EarthYourBody heeft voldaan. Deze zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zullen wij gerechtigd zijn de geleverde zaken, waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer derden die de zaak voor afnemer houden terug te (doen) nemen.

Afnemer is verplicht ons direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op de door ons geleverde zaken, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom zijn.

9: Compensatie:

Door ons afgegeven fakturen mogen door de koper niet worden gecompenseerd c.q. verrekend met de door koper aan EarthYourBody afgegeven fakturen.

10: Bankgarantie:

Indien door EarthYourBody gewenst en bij grotere orders zijn wij gerechtigd een bankgarantie aan de koper te vragen.

11: Overdracht:

Bij wanbetaling kunnen wij de koper verplichten vorderingen die hij op zijn afnemers heeft aan ons over te dragen.

12: Advertentievergoedingen:

Eventueel door afnemers geplaatste advertenties komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien EarthYourBody vooraf en per keer akkoord is gegaan met het plaatsen van de advertentie, met de tekst, afmeting en totaalprijs. Een bewijsnummer en (copy) faktuur dienen steeds te worden overlegd.

13: Annulering:

1. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de afnemer:

a:) surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;

b:) enige (betalings) verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door ons eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;

c:) een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;

d:) het beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

2. Bij beëindigen als voren bedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of wettelijke rente.

Wanneer de overeenkomst door de koper wordt geannuleerd, zijn de daaruit voortvloeiende door EarthYourBody gemaakte kosten voor rekening van de koper. Indien EarthYourBody echter de overeenkomst annuleert zijn wij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

14: Aansprakelijkheid:

Bij schade, geleden door (het gebruik van) een of meerdere van onze produkten, beperken wij ons uitdrukkelijk in onze maximale aansprakelijkheid tot het vergoeden van ten hoogste het aankoopbedrag van betreffende produkten.

Wederpartij vrijwaart EarthYourBody voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de (uitvoering van) overeenkomst met de wederpartij.

15: Verplichtingen afnemer:

Afnemer is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die wij treffen en waarvoor wij telkens tijdig van tevoren afnemer zullen inlichten. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op handhaving van bepaalde prijzen e.d. Wat betreft het laatste zij opgemerkt dat het hier gaat om de prijzen zoals door ons vastgesteld in de prijscourant voor verkopen aan de detailhandel en consument.

2. Afnemer is verplicht de door ons in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daarvan.

3. Van afnemer wordt verwacht dat hij de produkten onmiddellijk na in ontvangstname opslaat in een geschikt (droog) magazijn c.q. opslag of iets dergelijks.

4. Afnemer verplicht zich onze artikelen nimmer te verstrekken als toegift en nimmer onze artikelen tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden.

16: Garantie:

Behoudens een eventuele fabrieks en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Wij garanderen dat de zaken voldoen aan alle noodzakelijke keuringen en dat de zaken ook regelmatig worden gekeurd.

3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel verstrekte adviezen.

4. Indien een produkt toch ondeugdelijk blijkt of van mindere kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer recht op vervanging, tenzij wij er voor kiezen om het factuurbedrag te retourneren na retourzending van de betrokken artikelen.

5. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer afnemer het verrichte of geleverde:

a:) wijzigt of laat wijzigen;

b:) voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;

17: Bevoegde rechter:

De overeenkomsten tussen EarthYourBody en wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Met andere woorden: uitsluitend de Nederlandse regel- en wetgeving zijn op deze voorwaarden van toepassing.

Bij alle geschillen (kort geding en beslaglegging daaronder begrepen) welke tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden of nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden berecht/beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van EarthYourBody en/ of de bevoegde rechter in de meest nabije omgeving (Nijmegen), echter altijd binnen Nederland.

Privacy-verklaring:

EarthYourBody gebruikt de door u opgegeven klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken van uw order(s) en u zo goed mogelijk te informeren over aanbiedingen, produkt- en marktontwikkelingen.

EarthYourBody verstrekt uw persoonlijke gegevens, zoals o.a. uw e-mailadres, nimmer aan derden.

Copyright:

Niets uit de teksten in de web sites van EarthYourBody mag, zonder schriftelijke toestemming van EarthYourBody, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins. Aanvragen van toestemming kunt u richten aan contact@earthyourbody.nl

Sommige verwijzingen, in de web sites van EarthYourBody, voeren naar informatiebronnen die door derden worden beheert en onderhouden, EarthYourBody heeft daar geen controle over. EarthYourBody draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de web sites en servers van derden.

Aansprakelijkheidsuitsluiting:

Bij het samenstellen en maken van de web sites van EarthYourBody is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, er bestaat echter altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd- of niet meer correct is. EarthYourBody is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar web sites.